<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://www.saat24.news/photo/308564">(تصاویر) دست دادن عجیب دونالد ترامپ با روسای جمهور فلیپین و ویتنام ، ارسال محموله غذایی به ایستگاه فضایی ، آتش زدن پرچم آمریکا در مانیل و.... در عکس های خبری روز</a></div>