<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/6322633">مرادی:‌ برای توسعه ایستگاه‌های لرزه نگاری عقب ماندگی‌های زیادی داریم/سعیدی:‌ بخش اعظمی از کشور ما روی خط زلزله قرار دارد</a></div>