<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://parsfootball.com/fa/466961">” علی کریمی ” به سیم آخر زد: از برنامه ۹۰ هم دیگر نمی‌شود انتظار داشت ؛ چرا جو درست نمی‌کنید تا برای یک بار هم که شده آقایان پاسخگو باشند ؟</a></div>