<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://www.irna.ir/fa/News/82730790/">مراکز فروش مواد غذایی یزد می توانند برای دریافت نشان استاندارد اقدام کنند</a></div>