<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/6322310">مرگ و میر در زنان سیگاری 90 درصد بیشتر از بقیه زنان/ تولد نوزاد مرده در اثر مصرف دخانیات</a></div>