<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://tn.ai/1544030">دولت بیش از 3 هزار میلیارد تومان از بهای گندم کشاورزان را نپرداخته است</a></div>