<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://www.isna.ir/news/96072011261">اجرای طرح رجیستری برای مردم هیچ هزینه ای ندارد / گوشی های موجود مجاز تلقی می شوند</a></div>