<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://www.irna.ir/fa/News/82664597/">جاده خلخال- فیروزآباد با حضور وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری رسید</a></div>