<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/243636">حصر سران فتنه با درخواست رئیس قوه قضائیه در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد، یک نفر هم مخالفت نکرد / رهبری در سال 88 گفتند چرا از لفظ منافق برای موسوی و کروبی استفاده می کنید</a></div>