<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://www.irna.ir/fa/News/82664221/">بازدید وزیر راه و شهرسازی از پروژه های مهم اردبیل</a></div>