<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://www.irna.ir/fa/News/82629916/">مردم اطلاعات نهادهای پولی مجاز را تنها از بانک مرکزی دریافت کنند</a></div>