<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://www.farsnews.com/13960522000365">دولت وارد بازی خطرناک سود موهومی در بازار بدهی شده است/ رها شدن فنر تورم با روند فعلی حتمی است</a></div>