<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://tn.ai/1450032">بهزاد نبوی علناً به شهید بهشتی توهین می‌کرد/هاشمی رفسنجانی گفت با ساواک صوری همکاری کن/ماجرای دیدار با خواهر مسعود رجوی در اوین</a></div>