<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://www.farsnews.com/13960329000234">ایران در رسانه‌های جهان/ درخواست وزیر خارجه سابق ایتالیا از اروپا برای مخالفت با ایران</a></div>