<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://www.irna.ir/fa/News/82501097/">وکلای زن باید در تامین امنیت خانواده و حقوق شهروندی پررنگ تر به ایفای نقش بپردازند</a></div>