<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://www.farsnews.com/13960201000663">رئیس جمهور برای شرکت در مناظره آمادگی ندارد/ امروز زمان پاسخگویی دولتی‌ها به مردم است</a></div>