<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://www.farsnews.com/13960201000718">همه قراردادها باید با نگاه به کرامت و عزت مردم باشد/با بسیج عمومی و مدیریت جهادی تغییر وضع موجود ممکن است</a></div>