<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://www.isna.ir/news/96020100289">رضایی: رد صلاحیت برای ریاست‌جمهوری، رد صلاحیت برای دیگر مسئولیت‌ها نیست</a></div>