<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://tn.ai/1385690">رژیم‌ صهیونیستی از بیم موفقیت اعتصاب اسیران فلسطینی در جستجوی راه حل است</a></div>