<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://www.irna.ir/fa/News/82470164/">العبادی از قول امریکا در حمایت بیشتر از جنگ با داعش خبر داد/ ترامپ دیدار با نخست وزیر عراق رانشانه تحکیم روابط دوکشور دانست</a></div>