<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://tn.ai/1294244">توقف قطار آشتی در «وادی‌بردی» / 5 روستا بدون درگیری از اشغال تروریست‌ها آزاد می‌شود</a></div>