<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://jamehirani.ir/fa/2019051618388">هدایت بخشی از کشتی‌های کالاهای اساسی به بنادر شهید رجایی و چابهار</a></div>