<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://itiran.com/2019/05/15/%d8%a7%d9%be%d9%84%db%8c%da%a9%db%8c%d8%b4%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1/">اپلیکیشن های بی استفاده توسط پلی استور شناسایی می‌‌شود</a></div>