<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-181951">اتاق اصناف کرمانشاه در قامت اجرای طرح بزرگ ملی رونق تولید / استفاده سرمایه گذاران از مدد رسانه‌ها برای حمایت از تولیدکنندگان</a></div>