<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://www.rouydad24.ir/fa/news/171337">بانک‌ها باید ملزم به رفع ناترازی خود شوند/ یکی از مشکلات اساسی شرکت‌های تولیدی، بانک‌ها هستند</a></div>