<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://www.isna.ir/news/97122412841">ثبت بزرگترین زمین لرزه در استان کرمان/13 استان 22 زلزله بیش از 3 را تجربه کردند</a></div>