<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://www.irna.ir/fa/News/83093335/">بی اساس بودن ادعای وجود مراکز موشکی در بیروت برای دیپلمات ها محرز شد</a></div>