<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://www.dolat.ir/detail/314597">اتخاذ تمهیدات لازم برای تامین مایحتاج ضروری مردم و توزیع کالاهای احتکاری/ استفاده از فرصت تعطیلات برای بازدید و نظارت بر زنجیره تولید و توزیع</a></div>