<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://www.itna.ir/news/54377">اینستاگرام در حال استفاده از ابزارهای جدید برای شناسایی قلدری بر روی پلتفرمش است</a></div>