<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://parsfootball.com/fa/600070">سرگذشتی تراژدیک برای بزرگترین اسطوره رم پس از شکست تلخ در فینال جام باشگاه‌های اروپا</a></div>