<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://www.isna.ir/news/97062814080">بشار جعفری: غرب از دو سال پیش از آغاز بحران در سوریه در حال برنامه‌ریزی برای جنگ بود</a></div>