<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://www.isna.ir/news/97032311248">از امکان پخش بازی‌های جام جهانی دراماکن ورزشی و سرپوشیده تا محدودیت‌های ترافیکی نماز عیدفطر</a></div>