<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://noandish.com/fa/news/74974">احمد مسجد جامعی: باید برای گشت‌ ارشاد مرز تعیین کنیم/ ممکن است در آینده همه جا گشت بگذارند</a></div>