<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://www.farsnews.com/13970128001141">وزیر خارجه عراق خطاب به لندن: قاطعانه دخالت در امور داخلی دیگران را رد می‌کنیم</a></div>