<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/262465">دادستان کل کشور باید به مردم توضیح بدهد که مخالفت شورای شهر با استعفای شهردار چه ارتباطی با او داشته که شورا را تهدید می‌کند</a></div>