<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://www.fartaknews.com/fa/tiny/news-81489">بازوند:عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات در مناطق زلزله زده مطلوب نیست</a></div>