<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://parsfootball.com/fa/522269">یک خبر خوش برای استقلالی ها بعد از تساوی برابر العین ؛ برای استقلال از این بهتر نمی شد!</a></div>