<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://www.tabnak.ir/fa/news/782639">خیابان مصدق و باقی قضایا/ پیروزی باز‌ها بر کبوتر‌ها در کاخ سفید/تحصن در پارلمان در اعتراض به حذف سؤال از رئیس‌جمهور/ برای سال جدید رؤیای خوبی داریم؟</a></div>