<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://www.farsnews.com/13961125002069">اولین حمایت رسمی دولت از بازگشت سهمیه بندی بنزین/سه دلیل سازمان برنامه و بودجه در دفاع از افزایش پلکانی قیمت بنزین</a></div>