<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://www.vakilemelat.ir/fa/news/view/257877">حمایت چهره های ورزشی و هنری از علی کریمی/روزنامه‌های ورزشی ۲۵ بهمن ۹۶</a></div>