<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://www.farsnews.com/13961124001950">بانک مرکزی راضی به ایجاد بازار مشتقه ارزی در بورس نیست/ شرط یکسان سازی ارز بهانه است</a></div>