<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://www.farsnews.com/13961116001803">روحانی از سرهنگ هم بالاتر است/ از باطن احمدی‌نژاد خبر نداشتم/ نوار جلسه شورای امنیت درخصوص حصر موجود است</a></div>