<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/6438020">اگر امروز دولت به صورت جدی وارد بحث ریزگردها نشود، این معضل تا ١٠ سال دیگر هم حل نمی‌شود/ جلسه‌های هیئت دولت در خوزستان برگزار شود</a></div>