<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://www.irna.ir/fa/News/82830859/">گرد و غبار در دزفول با 10هزار میکروگرم بر متر مکعب/دستگاه های سنجش بیش از 10 هزار را نشان نمی دهد</a></div>