<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://www.farsnews.com/13961024000692">الزکزاکی: ارتش نیجریه به اهداف خود از بازداشت من نائل نشد/ به بهانه آزمایش‌های پزشکی مرا به سرویس امنیت آوردند/ به هیچ وجه قدردان آنها نیستم/ خودشان هم می‌دانند حکم من غیرقانونی است</a></div>